Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

A Pápai Missziós Művek - szerepe, célja, szervezete


A Pápai Missziós Művek a Népek Evangelizációja Kongregációnak a missziókat segítő és támogató központi szervezete

A négy ágazat elsődleges és alapvető célja azonos: Jézus Krisztus evangéliuma elterjedésének legszorosabb értelemben vett támogatása, előmozdítása. Az evangelizáció, a missziós tanúságtétel lelki és anyagi támogatásban is kifejeződik.

Alapszabálya így határozza meg a Pápai Missziós Műveknek az evangelizációban betöltött szerepét:

Annak érdekében, hogy az egyház valamennyi szervezete között a missziós együttműködés kiteljesedjen, a missziós területeken. különböző egyházi testületek alakultak. Ilyenek a Püspöki Konferenciák által támogatott bizottságok és irodák, a missziós intézmények közötti koordinációs testületek, tudományos kutatásokat végző alapítványok és más szervezetek. Ebben a kontextusban a II. Vatikáni Zsinat nemcsak felismerve a Püspöki Kollégium felelősségét az egyetemes misszióért, a Népek Evangelizációjának Kongregációjára bízta azt a feladatot, hogy „irányítsa és koordinálja a missziós munkát és a missziós együttműködést szerte a világon.”

Az együttműködés elősegítése céljából a Kongregáció „elsősorban (praesertim) a Pápai Missziós Műveket veszi igénybe.

Mivel a Pápai Missziós Művek egyházi intézmények, a Népek Evangelizációjának Kongregációjára bízták irányításukat, és amelytől függnek; ez a testület koordinálja munkájukat a nagyobb hatékonyság és az igazi egyetemesség érdekében. „Legyenek jelen és működjenek minden helyi egyházban, akár régi, vagy új alapítású,” és ismerjék el őket minden egyház és minden keresztény missziós együttműködésének hivatalos szerveként.

Ezeket a Műveket méltán illeti meg „az első hely” a missziós együttműködésben, mert értékes eszközt jelentenek, ugyanis „általuk érhető el, hogy a katolikusokat már gyermekkoruktól kezdve valódi egyetemes és missziós lelkület hassa át. Ugyanakkor ösztönzik a pénzalapok hatékony összegyűjtését, melyből szükségletei arányában valamennyi misszió részesedik.”

A II. Vatikáni Zsinat utáni változások, amely arra ösztönözték a Pápai Missziós Műveket, hogy határozza meg újra a saját szerepét, …. segítséget nyújtottak a PMM-nek, hogy gazdagabb szellemi és képzési programokat tervezzen a laikusok részére, és hogy hangsúlyozza a szolgálat dimenzióját a sajátos egyházi struktúrában.

A Pápai Missziós Művek - átlátva a teljes missziós környezetet - válaszul a kor új igényeire, a régi ideológiák összeomlása, és a globalizációs jelenségek megjelenése során keletkezett új helyzetekben javaslatokat tesz a misszió továbbfejlesztésének és az együttműködés újabb hiteles formáira.

A Pápai Missziós Művek konkrét célja

A missziós szolgálat különböző formái közül, a Pápai Missziós Művek mindenkori fő célja az evangelizáció legszorosabb értelemben vett támogatása.

Bár nincs kizárva a részvétel az olyan feladatokban, mint a humanitárius segélyezés és fejlesztés, és az együttműködés a szociális és egészségügyi téren működő katolikus testületekkel és szervezetekkel, a Művek fenntartják, hogy „az evangelizáció a legnagyobb szolgálat, amit testvéreinknek nyújtani tudunk, ami hozzásegíti őket, hogy Isten gyermekeiként éljenek és cselekedjenek; ami megszabadítja őket az igazságtalanságtól és elősegíti az általános fejlődésüket”

A Központi Szolidaritási Alapon keresztül a Pápai Missziós Művek elsőbbséget biztosít a nehéz körülmények közt lévő és legnagyobb szükséget szenvedő helyi egyházaknak. Tiszteletre méltó módon, segítenek nekik megbírkózni alapvető pasztorális és missziós feladataikkal, tekintettel fokozatos autonómiájukra, olyan helyzetbe segítve őket, hogy cserébe reagálni tudjanak mások szükségleteire.

A PMM tevékenységét egész éven át folyamatosan végzi, de nagyobb intenzitással október hónapban. Ezt a hónapot minden országban a Világmisszió Hónapjának kell tekinteni. A csúcspontot a hónap utolsó előtti vasárnapja, a Missziós Vasárnap, vagy Világmisszió Napja jelenti. Ezt a napot minden egyes helyi egyházban, mint a katolicizmus és az egyetemes szolidaritás ünnepét ünneplik. Ezen a napon a keresztények a világ minden pontján megemlékeznek közös felelősségükről, a világ evangelizálásáról.

A Pápai Missziós Művek szervezete

A PMM irányítása feletti hatalmat a pápa gyakorolja a római székhelyű Népek Evangelizációja Kongregáción keresztül, „amely irányítja és koordinálja a missziós munkát és az együttműködést az egész világon” (Ad Gentes).

A PMM-nek a természete és jelentősége szerint jelen kell lennie minden részegyházban is, akár régi, akár új az. A PMM munkáját az egyes országokban a Kongregáció által kinevezett nemzeti igazgató irányítja. A nemzeti igazgató a PMM Szabályzata szellemében hivatalosan képviseli a PMM-et az ország egyházi és világi hatóságai előtt, támogatja, irányítja és koordinálja a PMM országon belüli munkáját, az adott ország püspökkari konferenciájával egyetértésben.

PMM a világmissziós küldetésben 

Az Egyház egyetlen hivatása a misszió. Az évezredeket átívelő, világméretű missziós küldetése során a misszionáriusok hatalmas seregét indította el távoli területekre.

A PMM hazai történetéből 

A Papság Missziós Uniója
Serédi Jusztinián hercegprímás, 
az UNIO CLERI PRO MISSIONIBUSmagyarországi általános elnöke

Pápai Missziós Művek Magyarországon 

A Pápai Missziós Művek rendkívül gyorsan elterjedt Európa országaiban, így Magyarországra is hamar eljutott.  A hazai missziós élet eseményeit 1926-tól követjük nyomon.

A Pápai Missziós Művek 4 ágazata 

Hitterjesztés Műve, Szent Péter Apostol Műve, Szent Gyermekség Műve, Missziós Unió
 

Felszentelték a PMM felújított központi irodáját 

A Pápai Missziós Művek budatétényi központi irodája az elmúlt évben nagy átalakuláson ment keresztül. Az egykori földszintes kis családi ház az új tetőtéri beépítéssel új tágas irodahelyiséggel, vendégszobával bővült.

Az újrakezdés folytatása 

Szombaton, január 22-én került sor a Pápai Missziós Műveknek az elmúlt években végzett tevékenységéről szóló találkozóra, amelynek az Isteni Ige Társasága, a verbita rend Szent Arnold Lelkigyakorlatos Háza adott otthont.